tel
empty
home   /   over_ons  /   vertrouwelijke_informatie

Omgaan met vertrouwelijke informatie

AVG HerstelVitaal & BuitenVitaal

Door veranderingen in de wetgeving AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden dezelfde principes en kernbegrippen gebruikt als in de voorgaande Europese Privacywet uit 1995.

Door de technologische ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar is de mogelijkheid om gebruik te maken van persoonsgegevens onbegrensd geworden. De rechten en vrijheden van de betrokkenen (degene over wie de gegevens gaan) zijn daarmee in het gedrang gekomen. 

De AVG geeft nog meer aandacht aan het herstellen van de balans tussen enerzijds het gebruik van persoonsgegevens en anderzijds de rechten en vrijheden van betrokkene. De nieuwe AVG geeft gedetailleerder en strikter kaders voor het gebruik van persoonsgegevens.

Opslag beperking: persoonsgegevens mogen niet meer zomaar opgeslagen worden, alleen voor vaststaande doeleinden. Grondslag en doel moeten beschreven zijn en bekend zijn bij onze klanten zodat zij weten waarvoor wij gegevens opslaan in het deelnemersvolgsysteem Zilliz. 

Toestemming is alleen een geldige grondslag indien dit aantoonbaar en expliciet is gegeven. Een overeenkomst mag niet over meerdere doelen gaan, voor ieder doel moet een nieuwe overeenkomst gemaakt worden. 

Noot 1: Deze toestemming mag te alle tijde ingetrokken worden, waarna het door mij gevolgde traject bij HerstelVitaal & BuitenVitaal ook gelijk stopt. Intrekking van de toestemming dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren zodat HerstelVitaal & BuitenVitaal een afschrift heeft van de intrekking van de toestemming.

Noot 2: Inzage van persoonsgegevens door de betreffende persoon mag altijd. Aanpassen, wijzigen of corrigeren van de gegevens is mogelijk wanneer deze niet kloppen of onjuist zijn.

Toestemming afgeven en / of intrekken kan door: persoonlijk afgeven aan een coach/begeleider van HerstelVitaal & BuitenVitaal, per post te sturen naar het adres Larserpoortweg 50 8218 NK Lelystad , of per e-mail aan Irene.miltenburg@herstelvitaal.nl of jos.verschuur@herstelvitaal.nl

Privacybeleid HerstelVitaal & BuitenVitaal

lees verder >>


Klachten- en Geschillenregeling: 

CZMN heeft een folder met de benodigde informatie: lees verder >>


Cliëntvertrouwenspersoon:

Via de coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) kunnen klanten van HerstelVitaal & BuitenVitaal een vertrouwenspersoon inschakelen aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Denk hierbij aan problemen als pesten, agressie, stalking, discriminatie en seksuele intimidatie. 

De cliënt kan zich vanaf het begin laten bijstaan/ondersteunen door de heer Johan Pap, onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon (CVP). De CZMN heeft hiervoor afspraken gemaakt met de organisatie CliëntondersteuningPLUS. De CVP helpt om de klacht bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de begeleider of de manager/leidinggevende van de zorgaanbieder. De cliënt kan ook in een later stadium nog gebruik maken van de CVP.
 
Johan Pap heeft ruime ervaring als onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon, en is niet in dienst van de CZMN. Een cliënt kan hem rechtstreeks benaderen: telefonisch, via e-mail of per brief:

 • Telefonisch: 06 1306 4452
 • Per e-mail: cvp@czmn.nl
 • Per brief in een gesloten envelop met daarop ‘Vertrouwelijk CVP’, sturen aan:
  Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland
  Cliëntvertrouwenspersoon
  Schoolpad 1B,
  3851 JE Ermelo
  De brief wordt dan onmiddellijk doorgestuurd naar de CVP.

De kosten van de Cliëntvertrouwenspersoon (uurvergoeding en reiskosten) worden door de CZMN in rekening gebracht bij de zorgaanbieder/lidorganisatie. Voor de cliënt zijn hier geen kosten aan verbonden.

Voor deelnemers die bij ons een traject volgen via het CSR gelden de regelementen van het CSR centrum. Terug te vinden op www.csrcentrum.nl

Elk incident wordt geregistreerd m.b.v. een registratieformulier (MID). Werkcoaches en bestuur van HerstelVitaal & BuitenVitaal zijn in het bezit van deze formulieren. Het ingevulde formulier wordt overhandigd aan Irene Miltenburg, bestuurslid van HerstelVitaal & BuitenVitaal of aan de vertrouwenspersoon van de coöperatie.
Degene die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag zoals hierboven beschreven, wordt direct weggestuurd en stopt het traject/opdracht bij HerstelVitaal & BuitenVitaal. Grensoverschrijdend gedrag van een deelnemer wordt ook gemeld aan de opdrachtgever van het traject.