tel
empty
home   /   over_ons  /   medezeggenschap

Medezeggenschap 

HerstelVitaal & BuitenVitaal zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar deelnemers. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee dat de rechtspositie van de deelnemer in samenhang met het functioneren van de organisatie van HerstelVitaal & BuitenVitaal goed wordt ingeregeld. Wij doen aan deelnemermedezeggenschap in de vorm van een klankbordgroep om zo de kwaliteit van ons dienstenaanbod te waarborgen. 

Wij kiezen voor een klankbordgroep vanwege de organisatiegrootte van HerstelVitaal & BuitenVitaal. In de klankbordgroep zitten 2 tot 4 deelnemers die de methodiek BuitenVitaal in groepsverband buiten in de natuur volgen. Afhankelijk van de totale hoeveelheid deelnemers die er op dat moment bij ons zijn. Medezeggenschap is nog in een beginfase (2019) maar heeft al wel geleid tot aanpassingen zodat deelnemers zich gehoord voelen over de door hun voorgestelde aanpassingen. De klankbordgroep is er om informatie van de klanten te krijgen en onze kwaliteit te verbeteren.

Werkwijze:
-  De grootte van de klankbordgroep wordt jaarlijks vastgesteld. Dit wordt bepaald aan de hand van de grootte van het aantal deelnemers in het voorafgaande jaar.
- Zolang je deelnemer bent van HerstelVitaal & BuitenVitaal kan je deelnemer zijn van de klankbordgroep.
- Ex-deelnemers hebben tot uiterlijk een half jaar na beëindiging traject bij HerstelVitaal & BuitenVitaal de mogelijkheid om deel te nemen aan de klankbordgroep.
- Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
- Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt namens HerstelVitaal & BuitenVitaal een oproep gedaan om deelnemer te worden van de klankbordgroep.
- Men kan maximaal 1 jaar deelnemer zijn van de klankbordgroep. Zodra een deelnemer stopt met de klankbordgroep wordt een nieuwe oproep gedaan door HerstelVitaal & BuitenVitaal.
- HerstelVitaal & BuitenVitaal regelt twee keer per jaar een bijeenkomst voor de klankbordgroep. 
- De duur van de bijeenkomst is maximaal 1 uur.
- De voorzitter, tevens notulist, van een bijeenkomst is een beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
a. de gang van zaken voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden in het bos
b. de bewaking / beheersing / verbetering van de verleende dienstverlening
c. de wijze waarop de klachtenregeling plaatsvindt
d. een visie vastleggen over medezeggenschap
e. belangrijke wijzigingen in de dienstverlening, organisatie, werkzaamheden die de deelnemers aangaan
f. ontwikkelingen rondom het thema natuur en gezondheid & wetenschappelijk onderzoek
g. alle overige onderwerpen die deelnemers van de klankbordgroep aandragen, met uitzondering van individuele klachten waarvoor de klachtenregeling van toepassing is.

Verslaglegging en kwaliteitstoetsing
Na afloop van een bijeenkomst wordt door de beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal een verslag opgesteld. In dit verslag wordt opgenomen:
a. de besproken onderwerpen
b. de adviezen die door de deelnemers aan de klankbordsessies zijn uitgebracht
c. wat HerstelVitaal & BuitenVitaal heeft gedaan, of zal doen met de uitgebrachte adviezen. 

Het verslag wordt door de beroepskracht van HerstelVitaal & BuitenVitaal aan alle deelnemers van de klankbordgroep voor akkoord toegezonden voor wat betreft punt a en b onder kopje 'verslaglegging en kwaliteitstoetsing'. 
Na according wordt het verslag naar alle deelnemers toegezonden.

Aan het eind van een kalanderjaar worden alle verslagen samengevoegd tot 1 document, waarin de punten a tot en met c onder kopje 'verslaglegging en kwaliteitstoetsing' zijn opgenomen ten aanzien van alle bijeenkomsten. Dit document wordt voor toetsing toegezonden aan de coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN).