tel
empty
home   /   over_ons  /   omgang_met_elkaar_en_protocollen

Omgang met elkaar & protocollen

Omgangsregels geven duidelijkheid aan deelnemers, werkcoaches en samenwerkende partners in het veld welk gedrag bij HerstelVitaal&BuitenVitaal op prijs wordt gesteld. Verder geven ze het bestuur van HerstelVitaal&BuitenVitaal handvatten bij niet toelaatbaar gedrag. Deze regels mogen zeker niet de spontane omgang van alle betrokkenen met elkaar in de weg staan. Uitgangspunt van de omgang met elkaar zal moeten zijn dat er rekening wordt gehouden met de wensen en gevoelens van een ieder en dat de sfeer dusdanig is dat een ieder zich veilig voelt en zich durft te uiten bij gevoelens van ongemak.

Deze regels moeten als leidraad worden gezien aan de hand waarvan wij ons gedrag kunnen toetsen. Een groot deel van het ongewenste gedrag wordt onbewust gepleegd. Deze omgangsregels zijn bedoeld als graadmeter voor gewenst gedrag met als doel: het handhaven van een gezond leefklimaat te handhaven voor alle betrokkenen.

De omgangsregels bieden ook een maatstaf om vast te stellen of er sprake is van niet toelaatbaar gedrag, zodat er disciplinair kan worden opgetreden. Het geeft duidelijkheid en daarmee maakt het een adequate klachtenregeling mogelijk. Zowel de interne contactpersoon als de externe vertrouwenspersoon kan bij meldingen over ongewenst gedrag de omgangsregels gebruiken bij zijn/haar advies aan de klager. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de werkcoach: hij/zij houdt niet toelaatbaar gedrag in de gaten, spreken de persoon in kwestie er op aan, wijzen hem/haar nogmaals op de geldende omgangsregels en noteren de naam van de betreffende persoon, de aard van het incident en de datum waarop het incident heeft plaatsgevonden. Bij incidenten die regelmatig terugkeren is overleg met het bestuur van HerstelVitaal &  BuitenVitaal noodzakelijk.

Hieronder de bijhorende protocollen.

1. Ongewenste_omgangsvormen_&_integriteitsschending 

2. rookregels 
 
3. Alcohol-_en_(soft)drugsgebruik